تعرفه مشاوره

تعرفه مشاوره افزایش درآمد در 1402

پکیج تبلیغات دیجیتال
1/5میلیون تومان
  • تدوین استراتژی تبلیغات
  • تدوین گانت چارت زمانی
پکیج تبلیغات 360 درجه
3میلیون تومان
  • تدوین استراتژی تبلیغات
  • تدوین گانت چارت زمانی
  • تحلیل رقبا
  • آنالیز وضع موجود
  • آنالیز تبلیغات و اقدامات
18394289432