43928493824

طراحی سایت دندانپزشکی دکتر حامد رحیمی

    طراحی سایت دندانپزشکی دکتر حامد رحیمی دکتر حامد رحیمی متولد سال ۱۳۶۷ می باشند.ایشان در سال ۱۳۸۵ موفق به ورود به رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند…